aNIME INFO

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

Type: ONA

Plot Summary: Fifth season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Genre: Drama , Fantasy , Historical , Martial Arts , Romance

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Painting Rivers and Lakes 5; Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren 5th Season; 画江湖之不良人 V

Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren V

RECENT RELEASE