aNIME INFO

Hua Jianghu: Bu Liang Ren VI

Type: ONA

Plot Summary: Sixth season of Hua Jianghu: Bu Liang Ren.

Genre: Action , Drama , Fantasy , Historical , Martial Arts , Romance

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: Painting Rivers and Lakes 6; Hua Jiang Hu: Bu Liang Ren 6th Season; 画江湖之不良人 VI

Hua Jianghu: Bu Liang Ren VI

RECENT RELEASE